In einer Welt voller Krieg ist Liebe die größte Waffe – Make love not war – Axe Spot

In einer Welt voller Krieg ist Liebe die größte Waffe – Make love not war – Axe Spot

In einer Welt voller Krieg ist Liebe die stärkste Waffe. Make love, not war. Mit Axe die Welt etwas besser machen.


AXE Peace | Call to Arms (Official Extended Cut) – AXE PEACE | Make Love, Not War Official – In einer Welt voller Krieg ist Liebe die größte Waffe – Make love not war – Axe – Lynx, coole Werbung